ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor alle diensten geleverd door de School of Sushi, gevestigd in Amersfoort, KvK nummer 28109089, gelden de volgende voorwaarden bij het aangaan van aankoop van videotrainingen.

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie School of Sushi een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus sluit.
 2. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
 3. Training : E-learning, seminar, webinar, online training, online cursus, online workshop, live workshop, bedrijfsuitje met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 4. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van School of Sushi, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Een inschrijving voor een online videotraining en/of een workshop impliceert aanvaarding va de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 3. Wijzigingen van, of aanvullingen op, de voorwaarden dienen door cursist uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging

 1. Opdrachtgever kan zichzelf of een cursist naar keuze via de website van School of Sushi aanmelden voor deelname aan een training. Door inschrijving voor een training aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.
 2. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en School of Sushi komen slechts tot stand indien de aanmelding door School of Sushi aan Opdrachtgever schriftelijk of digitaal wordt bevestigd.
 3. School of Sushi heeft het recht een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.
 4. Cursist ontvangt een inlogcode waarmee toegang wordt verstrekt tot een persoonlijke omgeving waarbinnen de videotraining(en) onbeperkt kunnen worden bekeken. Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag niet zonder toestemming met derden gedeeld worden. Mocht School of Sushi opmerken dat dit toch gebeurt, dan wordt aangifte gedaan van schending auteursrecht welke kan leiden tot een geldboete voor opdrachtgever.

Artikel 4. Prijsstelling

 1. Inschrijving vind plaats door middel van invulling van het formulier via de website van School of Sushi. De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
 2. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. Bij aanmelding voor een cursus middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
 4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 5. Annulering/wijziging/betaling online cursus

 1. Direct na inschrijving voor een online cursus via de website volgt betaling. Na betaling ontvangt opdrachtgever persoonlijke inlogcodes en kan in een persoonlijke omgeving de videotraining gevolgd worden.
 2. Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of de omgeving, dan dient opdrachtgever dit binnen 7 werkdagen per e-mail te melden aan info@schoolofsushi.nl.
 3. Het is niet mogelijk de aankoop van een online videotraining te annuleren.
 4. In geen enkel geval zal restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden tenzij School of Sushi zelf anders bepaalt.

Artikel 6. Annulering/wijziging/betaling sushi bedrijfsuitje

 1. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht, mits schriftelijk en tijdig, de overeenkomst te annuleren zonder opgaaf van reden. Een annulering is tijdig indien zij tenminste 14 dagen na datum van inschrijving School of Sushi heeft bereikt (bedenktijd). In geval van een annulering na 14 dagen is School of Sushi gerechtigd om eventueel annuleringskosten in rekening te brengen, gebaseerd op de nog tussenliggende periode tot de datum van de sessie, zie punt 6.7.
 2. Deze bedenktermijn uit lid 1 geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt.
 3. Betalingen dienen vooraf aan de sessie voldaan te zijn. Wordt de factuur niet binnen aangegeven periode, of vooraf aan de sessie, voldaan dan behoudt School of Sushi het recht de reservering ongedaan te maken.
 4. Indien opdrachtgever voor een organisatie werkt waarbij de betaling een langere periode in beslag neemt dan op de factuur aangegeven, kan hier een afspraak voor gemaakt worden met School of Sushi. Deze betalingen mogen echter nooit langer dan 30 dagen duren en het verzoek voor de langere termijnbetaling dient tijdig bij School of Sushi ingediend te zijn en akkoord bevonden te zijn.
 5. Bij gebreke van tijdige betaling zoals benoemd in het punt 6.3, is School of Sushi  gerechtigd een maandelijkse rente van 5%, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt gerekend, en incassokosten van 10% met een minimum van €150,- in rekening te brengen.
 6. School of Sushi behoudt te allen tijde het recht een reservering ongedaan maken bij het in gebreke blijven of calamiteiten waarvan de organisatie denkt dat het schade toebrengt of toe kan brengen.
 7. Tot vier weken voor de sessie kan kosteloos geannuleerd worden. Wordt een gereserveerde sessie geannuleerd op een datum korter dan vier weken van tevoren, dan wordt daarvoor 30% van de totale trainingskosten in rekening gebracht aan opdrachtgever. Voor een annulering korter dan twee weken van  tevoren betaalt opdrachtgever  50% van de kosten. Voor een annulering  korter dan 48 uur van te voren, betaalt opdrachtgever 90% van de kosten. Bij gebreke van tijdige betaling geldt de zelfde voorwaarde als punt benoemd in punt 6.4.
 8. Heeft de opdrachtgever via School of Sushi een ruimte gereserveerd voor een sessie, dan kan deze tot uiterlijk een maand voor de gereserveerde datum kosteloos geannuleerd worden. Vindt annulering binnen een maand voor de sessie plaats, dan is opdrachtgever verplicht de betaling voor de reservering in zijn geheel te voldoen aan School of Sushi. Bij gebreke van tijdige betaling geldt de zelfde voorwaarde als punt benoemd in punt 6.5.
 9. Mocht de trainer door overmacht verhinderd zijn op de geplande dag, dan wordt er een andere expert-trainer ingezet of er wordt in overleg met opdrachtgever een nieuwe datum gezocht. Mocht dat beide niet lukken, dan ontvangt opdrachtgever het gehele bedrag van de factuur retour.
 10. De optie op een gereserveerde datum blijft gedurende de betaalperiode periode staan. Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn binnen is, vervalt de optie en bestaat de kans dat de datum niet meer beschikbaar is.

Artikel 7. Annulering/wijziging/betaling sushi workshop

 1. Direct na inschrijving voor een workshop via de website volgt betaling. Na betaling ontvangt opdrachtgever bevestiging van inschrijving.
 2. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht, mits schriftelijk en tijdig, de overeenkomst te annuleren zonder opgaaf van reden. Een annulering is tijdig indien zij tenminste 14 dagen na datum van inschrijving School of Sushi heeft bereikt (bedenktijd). In geval van een annulering na 14 dagen is School of Sushi gerechtigd om eventueel annuleringskosten in rekening te brengen, gebaseerd op de nog tussenliggende periode tot de datum van de sessie, zie punt 7.6.
 3. Deze bedenktermijn uit lid 2 geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt.
 4. Betalingen dienen vooraf aan de sessie voldaan te zijn. Wordt de inschrijving niet direct voldaan dan behoudt School of Sushi het recht de inschrijving ongedaan te maken.
 5. School of Sushi behoudt te allen tijde het recht een inschrijving ongedaan maken bij het in gebreke blijven of calamiteiten waarvan de organisatie denkt dat het schade toebrengt of toe kan brengen.
 6. Tot vier weken voor de workshop kan kosteloos geannuleerd worden. Wordt een inschrijving geannuleerd op een datum korter dan vier weken van tevoren, dan wordt daarvoor 30% van de totale workshopkosten in rekening gebracht aan opdrachtgever. Voor een annulering korter dan twee weken van  tevoren betaalt opdrachtgever  50% van de kosten. Voor een annulering  korter dan 48 uur van te voren, betaalt opdrachtgever 90% van de kosten. Bij gebreke van tijdige betaling geldt de zelfde voorwaarde als punt benoemd in punt 7.4.
 7. Heeft de opdrachtgever via School of Sushi een ruimte gereserveerd voor een sessie, dan kan deze tot uiterlijk een maand voor de gereserveerde datum kosteloos geannuleerd worden. Vindt annulering binnen een maand voor de sessie plaats, dan is opdrachtgever verplicht de betaling voor de reservering in zijn geheel te voldoen aan School of Sushi. Bij gebreke van tijdige betaling geldt de zelfde voorwaarde als punt benoemd in punt 7.4.
 8. Mocht de trainer door overmacht verhinderd zijn op de geplande dag, dan wordt er een andere expert-trainer ingezet of er wordt in overleg met opdrachtgever een nieuwe datum gezocht. Mocht dat beide niet lukken, dan ontvangt opdrachtgever het gehele bedrag van de factuur retour.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. School of Sushi is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van School of Sushi tenzij aan School of Sushi opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien School of Sushi op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.
 4. Deelname aan trainingen geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training en de activiteiten binnen de training.
 5. School of Sushi heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. School of Sushi kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan trainingen. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden School of Sushi op geen enkele wijze. Trainers en medewerkers van School of Sushi hanteren een hoge ethische standaard en zullen zo goed als ze kunnen een realistisch beeld geven van de inhoud van de trainingen. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de resultaten.
 6. Indien en voor zover School of Sushi aansprakelijk mocht blijken voor enige schade is de vergoeding van die schade steeds beperkt tot directe personen- en zaakschade voor zover die School of Sushi kan worden toegerekend. School of Sushi is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door School of Sushi voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van School of Sushi is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 10. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van School of Sushi en overeenkomsten tussen School of Sushi en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij de wet anders voorschrijft.
Scroll naar boven